Your Cart Is Currently Empty Ran into an error retrieving cart
Subtotal:
$
 • Back

 • Tedarikçi Çalışma Kuralları

  Banner, tüm ticari işlemlerde etik iş uygulamalarına sahip ve dürüstlük üzerine kurulu bir organizasyon olarak itibarını korumak için çaba göstermektedir.  Banner'ın itibarının gücü, kendi kurallarımızın yanı sıra iş yaptığımız kişilere de dayanmaktadır.  Bu nedenle, yalnızca değerlerimizi paylaşan ve etik ticari uygulamalar taahhüt eden tedarikçilerle çalışmaktayız.  Tüm Banner ekibi, çalışma kurallarının yanı sıra işimizi etkileyen mevzuatlara ve politikalara tam uyum sağlamayı taahhüt eder.  Amacımız, tedarikçilerle olan ilişkilerimizin de aynı etik standartlara sahip olması ve desteklenmesidir.

  Bu hedefe uygun olarak Banner, kendi dürüstlük ve etik standartlarına olan taahhüdünü pekiştirmek amacıyla Tedarikçi Çalışma Kuralları'nı geliştirmiştir.  Bu belge, tüm tedarikçilere bu kuralların Banner ile olan ticari ilişkilerinde etkili olacağını açık bir şekilde bildirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  Banner olarak, tedarikçilerimizle olan ticari ilişkilerimize değer vermekteyiz ve onlardan en azından aşağıdaki standartlara uymaktaki taahüdümüzü paylaşmalarını beklemekteyiz:

  Çalışma Kuralları

  Etik Davranışlar – İş ilişkilerini sağlamlaştırmak için müşteri ve tedarikçilerle dürüst ilişki kurmak esastır.  Banner, tüm potansiyel tedarikçilere adil bir değerlendirme olanağı sunmak ister.  Kararlar, fiyat, kalite ve hizmet kabiliyeti gibi objektif kriterlere ve tedarikçinin güvenilirliği ve dürüstlüğüne dayanır.  Herhangi bir komisyon, rüşvet veya benzeri herhangi bir ödeme yapmak veya almak yasaktır.

  Yolsuzlukla Mücadele – Banner'ın devlet kuruluşları ve müşterilere olan yasal ve ahlaki davranışlar konusundaki kararlılığı dünya genelinde geçerlidir.  Şirket politikaları ve ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve dünyanın her yerindeki benzer yolsuzlukla mücadele yasaları gibi yasalar, çalışanlarımızın veya temsilcilerimizin herhangi birinin, bir kişiye herhangi bir hükümet eylemini veya kararını etkilemesi, şirkete iş bulması, işin elde tutulmasını sağlaması veya uygun olmayan bir avantaj sağlamasında yardımcı olması amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak para veya herhangi değerli bir şey vermeyi teklif etmelerini veya vermelerini yasaklamaktadır.  Bu yasak, devletlerin sahibi olduğu ya da kontrolünde olan işletmeler de dahil tüm müşteriler için ve rütbe ve görevlerine bakılmaksızın, tüm devlet görevlileri için geçerlidir.

  Banner tedarikçileri, Banner'la olan ticari ilişkilerinde hiçbir zaman bu önemli ilkeyi ihlal edecek şekilde hareket edemezler.  Dahası Banner tedarikçileri, hiçbir zaman rüşvet, komisyon ya da benzeri diğer uygunsuz ve kanuna aykırı ödemelerle etik standartları ihlal eden tedarikçilerle çalışmamalıdırlar.  Ek olarak tedarikçiler, farkındalıklarını korumalı ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin yürürlükte olan tüm kanun ve yönetmeliklerine uymalıdır.

  ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın bazı durumlarda, "kolaylaştırma ödemeleri" adı verilen hükümet görevlilerine yapılan ödemelere veya ödemenin yapıldığı bakanlık, devlet hizmetlerini elde etmek için yapılan küçük ödemelere izin vermesine rağmen, Banner bu tür ödemeler yapmayı yasaklar. Ek olarak, Banner adına hareket eden hiç kimse böyle bir ödeme yapamaz.

  Hediyeler – Tedarikçiler, Banner çalışanlarının, herhangi bir iş kararını etkileyen veya herhangi bir iş kararını etkilermiş gibi gözükecek hediye, ödeme veya diğer menfaatler sunması, alması veya talep etmesi için izin verilmediğinin farkında olmalıdır.  Tedarikçiler, bu nedenle, herhangi bir hediye vermek konusunda caydırılmaktadır. Tedarikçiler, Banner çalışanlarına yılda bir kez 100 USD değerinden daha fazla nominal değere sahip bir hediye veremez veya başka bir fayda sağlamazlar.  Nakit veya nakte denk hediyeler (hediye kartları veya hediye sertifikaları) Banner çalışma politikaları ile yasaklanmıştır.

  Eğlence – Tedarikçiler, Banner çalışanlarının, çalışanın belli bir iş kararını verme yükümlülüğü hissetmesine neden olacak şekilde bir eğlenceye dahil olmasına izin verilmediğini bilmelidir.  Böylesi bir zorunluluk görüntüsü oluşturmaktan da kaçınılmalıdır.  Tedarikçiler, bir Banner çalışanını yalnızca şu durumlarda bir eğlenceye dahil edebilir:

  • Eğlence, Banner işleri ile ilgili bir görüşmede tesadüfi bir nitelik taşıyorsa
  • Eğlence, işle ilgili bir görüşmeye uygun bir ortamda ise
  • Eğlence makul fiyatlı ise
  • Eğlence, herhangi bir Banner çalışanı tarafından talep edilmediyse.

  Ticari Uyum

  Tedarikçiler, merkezinin Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye olduğu ya da bu ülke vatandaşlarının sahibi olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir kuruluştan veya geçerli bir yasaklanmış taraf listesinde tanımlanan herhangi bir başka kişi veya kuruluştan, Banner için herhangi bir mal veya hizmet tedarik edemez.  Tedarikçiler ayrıca, menşei ülkesi Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye dahil olmak üzere ticaret yaptırımlarına tabi tutulan herhangi bir ülkeden, bu ülkelerden transit geçiş yapılarak veya bu ülkelerden sevk edilerek ve hatta bu ülke limanlarında duruş gerçekleştirerek gelen malları malların ilgili ülkelerde yüklenip yüklenmediğine bakılmaksızın Banner'a tedarik edemez.

  Çatışmaya Hizmet Etmeyen Mineraller

  Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) Birleşmiş Milletler Uzmanlar Grubu; DRC, Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya'dan çıkartılan bazı madenlerin ticaretinin DRC'nin doğu bölgesinde savaş ve insan hakları ihlallerini artırdığını belirledi.  "Çatışmaya Hizmet Etmeyen Mineraller", şu anda Çatışma Alanında doğrudan veya dolaylı olarak silahlı gruplara madencilik veya maden ticareti yoluyla finansman sağlamayan madenler olan tantal, kalay, tungsten, altın veya bunların türevleri olarak tanımlanmaktadır.  Banner, değerlerimizi paylaşan tedarikçilerden malzeme, bileşen ve ürün tedarik etmeyi ve çatışma yaratmayan bir maden tedarik zinciri yönünde çalışmayı sorumluluk olarak görür.  Banner, tedarikçilerinden de aynı sorumluluğu beklemektedir. Bu amaca ulaşmak için Banner, tedarikçilerinden (i) Banner'a sağlanan malzemeler, bileşenler ve ürünlerdeki madenlerin menşeini belirlemek ve belgelemek için tedarik zincirlerine makul özeni göstermelerini, (ii) ABD Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası'nın 1502. Bölümü uyarınca gerekli olan Banner raporlamasını destekleyecek şekilde Banner'dan gelen sorulara yanıt vermelerini, (iii) Çatışma yaratmayan madenlerin tedariki için politikalar ve sistemler benimsemelerini ve (iv) onların tedarikçilerinden de benzer sosyal sorumluluk içeren tedarik uygulamaları ve politikaları benimsemelerini talep etmelerini beklemektedir.

  Çevre

  Banner'ın tedarikçileri ve yüklenici firmaları, faaliyetleri için geçerli olan çevresel kurallara, yönetmeliklere ve standartlara uyar ve faaliyet gösterdikleri her yerde çevreye duyarlı uygulamalar gerçekleştirmeye devam eder.

  Ayrımcılık ve Taciz

  Banner'ın tedarikçileri ve yüklenici firmaları, herhangi bir kişiyi cinsiyet, ırk, din, yaş, engelli olma durumu, cinsel yönelimleri, uyruğu, siyasi görüşü veya sosyal ya da etnik kökeni temelinde işte çalışma dahilinde işe alma, maaş, ek yararlar, ilerleme, disiplin, fesih ya da emeklilik dahil konularda ayrımcılığa maruz bırakmaz.

  Banner'ın tedarikçileri ve yüklenici firmaları, çalışanlarına saygıyla ve itibarlı şekilde davranmak zorundadır.  Hiçbir çalışan fiziksel, cinsel veya psikolojik tacize veya istismara uğratılmaz.

  Banner fiziksel ya da sözlü olarak her türlü yasadışı tacizi yasaklar.  Genel olarak "taciz", geçerli yasalarla korunan bir karakter özelliği ile hareket eden bir kişiye karşı sergilenen, istenmeyen herhangi bir davranış biçimidir ve tacizin istenmeyen cinsel eylem, tehditler ve saldırgan yorumlar içeren korkutucu, saldırgan veya rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratma amacı veya etkisi bulunur.

  Banner, iyi niyetle Banner Tedarikçisi Çalışma Kurallarının olası veya fiili ihlalinin bildirilmesi için aynı şekilde karşılık vermeyi yasaklar.

  Güvenlik

  Banner'ın tedarikçileri ve yüklenicileri, giden sevkiyatlara beyan edilmemiş kargoların (örneğin uyuşturucu, patlayıcı, biyolojik tehlike içeren ve/veya diğer kaçak mallar) sokulmasını önlemek için tesis güvenlik prosedürlerinin devamlılığını sağlar.

  İş Gücü Uygulamaları

  Zorla Çalıştırma - Banner, zorla çalıştırma, cezaevi iş gücü, sözleşmeli kölelik veya sömürüye dayalı borç karşılığı iş gücü kullanan tedarikçilerin ürünlerini veya bileşenlerini satın almaz ve onların tedarikçilerinin bunları yapmasına izin vermez.

  Çocuk İşçiliği - Banner, üretimin yapıldığı ülkede 15 yaşından küçük veya zorunlu eğitimin tamamlandığı yaşın 15'ten büyük olduğu ülkelerde ilgili yaştan küçük kişilerce üretilen ürünleri veya bileşenleri satın almaz.  Banner'ın tedarikçileri, bu yaştaki çocukları çalıştırmaz.

  Evrensel İnsan Hakları

  Banner, dünya genelinde insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder.  Bu amaçla Banner, geçerli yasalara uygun olarak aşağıdaki standartları destekleyen tedarikçilerle birlikte çalışır ve böylesi tedarikçiler arar:

  • Renk, ırk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, yaş, etnik köken, ulusal köken, cinsel tercih, medeni hal, din, gazilik durumu, engellilik veya yasalar tarafından korunan diğer nitelikleri ne olursa olsun, her seviyedeki çalışanlara eşit fırsat tanıyan;
  • Çalışanların en azından temel ihtiyaçlarını karşılama ve çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan ücretler sunan;
  • Yasal olarak zorunlu çalışma saatleri ve yerel yasalar uyarınca fazla mesai saatleri için ek ücret ödeyen;
  • Çalışanların yasal olarak örgütlenme özgürlüğüne saygı gösteren; organize olmak ve toplu pazarlığa ilişkin tüm yasal hakları tanıyan ve iş yaptığımız devlet ve topluluklarla birlikte bu topluluklarda eğitim, kültürel, ekonomik ve sosyal refahı iyileştirmeye çalışan tedarikçiler.

  Sağlık ve Güvenlik

  Banner'ın tedarikçileri ve yüklenici firmaları, iş sırasında veya bunlardan kaynaklanan, bunlarla bağlantılı veya işveren tesislerinin işletilmesi sonucunda meydana gelen kazaları ve yaralanmaları önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.  İşverenler, geçerli tüm çalışma koşulları, güvenlik ve çevre kanunlarına tam olarak uymak zorundadırlar.

  Ek olarak, bir Banner tesisi dahilinde hizmetler sunan herhangi bir tedarikçi temsilcisinin, Banner güvenlik standartlarına uyması gerekmektedir.

  Gizli/Şirkete Özel Bilgiler

  Tedarikçiler fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve Banner bilgilerini korumalıdır; teknoloji transferi ve bilgi birikimi fikri mülkiyet haklarını koruyacak şekilde yapılmalıdır.

  Raporlama ve Bildirim

  Banner, bu Çalışma Kurallarına uyulmaması veya çalışmayla ilgili herhangi bir yasadışı veya cezai faaliyet olduğunda tedarikçilerimizden anında bildirimde bulunmalarını istemektedir.

  Banner Tedarikçi Çalışma Kurallarına uyulmaması, ihlalin ciddiyetine ve belirli koşullara bağlı olarak tedarikçi ile ilişkilerin sona erdirilmesi için gerekçe oluşturabilir.